Het ontwikkelen van een instellingsvisie en -beleid met betrekking tot seksualiteit is belangrijk, voor de cliėnt én de begeleider/hulpverlener. Maar met een goede visie en een goed geformuleerd beleid is het werk niet gedaan, dan begint het pas. Belangrijk is dat de visie en het beleid omgezet worden in een herkenbaar, praktisch en uitvoerbaar actieplan.

Het ontwikkelen van een instellingsvisie

Het ontwikkelen van een visie op intimiteit, seksualiteit en relaties is belangrijk voor instellingen. Een visie geeft richting aan alle beleidsregels, -afspraken en -instrumenten en de uitvoering daarvan in de praktijk. Door een heldere visie op seksualiteit is het mogelijk om doelgericht beleid te ontwikkelen en in te voeren.
Een visie start met helderheid over normen en waarden. Zo kan een kader worden gemaakt van waaruit het personeel kan handelen en waarop men kan terugvallen. Een instellingsvisie houdt rekening met sekseverschillen, uiteenlopende normen en waarden, diverse beperkingen zowel op fysiek, cognitief, sociaal, emotioneel als psychisch vlak en seksuele ervaringen van de cliėnten en medewerkers. De visie kan tot uitdrukking komen in protocollen en taakomschrijvingen.

Waarom seksualiteitsbeleid?

1. Welbevinden van cliėnten en personeel
Door in beleid en voorzieningen seksualiteit te erkennen als basisbehoefte van mensen, geeft een instelling aan dat dit thema bespreekbaar is. Een pro-actieve houding hierbij, met de nadruk op positieve kanten van seksualiteit, stimuleert en vereenvoudigt de aanpak van (individuele) problemen en grensoverschrijdende incidenten op dit terrein.
2. Steun aan medewerkers bij het uitvoeren van hun taken
In de dagelijkse omgang met cliėnten is een professionele beroepshouding belangrijk. Vooral bij hulpverlening binnen de meer persoonlijke en intieme sfeer, waaronder seksualiteit valt, kan een beleid steun en richting geven bij de individuele verzorging. Bij het vaststellen van seksualiteitsbeleid is het daarom handig na te denken over vragen als:

  • Wat weten cliėnten eigenlijk over seks en veilig vrijen?
  • Welke invloed hebben beperkingen en/of medicatie op seksualiteitsbeleving?
  • Hoe lichten we cliėnten voor die zeggen dat ze alles over seksualiteit weten, maar daar in de praktijk weinig van laten merken?

3. Minder risicovol seksueel gedrag
Cliėnten lopen meer dan gemiddeld risico om te maken te krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag, als dader en als slachtoffer. Cliėnten zullen zich veiliger, geaccepteerd, gesteund en serieus genomen voelen als er aandacht is voor menselijke basisbehoeften zoals intimiteit, seksualiteit en relaties.
4. Minder seksueel misbruik
Een vierde reden om beleid te ontwikkelen waardoor seksualiteit eenvoudiger bespreekbaar wordt gemaakt, is dat er een preventieve werking van uit gaat. Anders gezegd: in een omgeving waar seksualiteitsbeleving een taboe is, bestaat een grotere kans op ongewenst seksueel gedrag. Een goed seksualiteitsbeleid biedt dus veiligheid.
5. Profilering van de instelling
Het ontwikkelen van beleid geeft aan dat er aandacht is voor seksualiteit. Dit kan een gunstig effect hebben op de publieke en professionele waardering voor de instelling.
6. Beleid is wettelijk verplicht
Er is allerlei regel- en wetgeving die zorgaanbieders verplicht om beleid rondom intimiteit en seksualiteit te ontwikkelen. De Kwaliteitswet en de Arbowet bijvoorbeeld verplichten het bieden van verantwoorde zorg aan cliėnt en werknemer.

Bron:

  • Seksualiteitsbeleid? Gewoon doen’, handboek voor GGZ-instellingen. Tekst en samenstelling: Rutgers Nisso Groep en de Maaskeerkringroep, 2003.
  • Lammers, M., Modelbeleidsplan Seksualiteit doen en laten – de grens onderkend. Utrecht: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, 1995 / 1997 2e druk.
  • Lammers, M., Goes, A., Van incident naar fundament – vormgeving en implementatie van beleid rond bejegening, seksualiteit en seksueel misbruik, Utrecht, 2005.