Een onderwerp dat al enige tijd in de belangstelling staat is kinderwens bij mensen met een verstandelijke beperking. Een gegeven is dat mensen met een verstandelijke beperking het fundamentele recht hebben om een kind te krijgen (uitspraak Gezondheidsraad 2002). Daar waar grote risico’s bestaan op onverantwoord ouderschap kan het noodzakelijk zijn om de wensouders te ontmoedigen. Het Netwerk Kinderwens Verstandelijk Gehandicapten (NKVG) www.nkvg.nl zet zich in voor het voorkómen van onverantwoord ouderschap.

Hieronder staat artikel 19 van de ‘Rechten van het kind’. Dit artikel is toegevoegd in het kader van ouderschap en verstandelijke beperking.

‘De Rechten van het Kind’

De rechten van het kind zijn ondermeer belangrijk in het kader van (onverantwoord) ouderschap bij mensen met een verstandelijke beperking.

Het recht op welzijn van een kind is door de Verenigde Naties vastgelegd in ‘de Rechten van het kind’. Het verdrag van de rechten van het kind is door de Nederlandse regering in 1995 ondertekend.

Artikel 19 van het verdrag van de rechten van het kind
1. De Staten die partij zijn, nemen alle passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen en maatregelen op sociaal en opvoedkundig gebied om het kind te beschermen tegen alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik, lichamelijke of geestelijke verwaarlozing of nalatige behandeling, mishandeling of exploitatie, met inbegrip van seksueel misbruik, terwijl het kind onder de hoede is van de ouder(s), wettige voogd(en) of iemand anders die de zorg voor het kind heeft.
2. Deze maatregelen ter bescherming dienen, indien van toepassing, doeltreffende procedures te omvatten voor de invoering van sociale programma’s om te voorzien in de nodige ondersteuning van het kind en van degenen die de zorg voor het kind hebben, alsmede procedures voor andere vormen van voorkoming van en voor opsporing, melding, verwijzing, onderzoek, behandeling en follow-up van gevallen van kindermishandeling.