Kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking zijn extra kwetsbaar voor seksueel misbruik. Het is dan ook belangrijk veel aandacht te besteden aan de preventie hiervan. Met gerichte preventie-activiteiten kunnen factoren die hun kwetsbaarheid verhogen worden beïnvloed. Dit betekent onder meer dat er veel aandacht nodig is voor zaken zoals:

  • zelf- en lichaamsbeeld
  • keuzes maken & kunnen experimenteren
  • seksuele ontwikkeling & seksuele vorming
  • grenzen stellen
  • herkennen van en omgaan met ja- en neegevoelens en onveilige situaties.

Kortom extra aandacht voor de sociale en seksuele weerbaarheid.

Weerbaarheid
Weerbaar zijn betekent dat iemand kan opkomen voor de eigen wensen, grenzen en behoeften en dat men rekening kan houden met wensen en grenzen van anderen.
Weerbaarheid hangt voor een groot deel samen met eigenwaarde, zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en met sociale vaardigheden. Het is daarom belangrijk dat programma’s of activiteiten gericht op de preventie van seksueel misbruik, zijn ingebed in en aansluiten bij programma’s rond sociale vaardigheden en de sociale en emotionele ontwikkeling.
Ook is het belangrijk dat er aandacht is voor de positieve aspecten van seksualiteit voordat seksueel misbruik aan de orde wordt gesteld.

Preventieprogramma’s
In de loop der jaren zijn er diverse preventieprogramma’s ontwikkeld, vaak onder de noemer weerbaarheidstrainingen. Het kenmerkende van weerbaarheidtrainingen is de combinatie van verbale, mentale én fysieke oefeningen. Ze vormen dan ook een goede aanvulling op trainingen sociale vaardigheden.
De fysieke oefeningen in weerbaarheidtrainingen zijn onder andere bedoeld om eigen kracht te ervaren, machteloosheid te bestrijden en ja-, nee- of woedegevoelens te herkennen en laten zien. Er is veel aandacht voor ademhaling, stemgebruik, houding en lichaamstaal.
In weerbaarheidstrainingen wordt onder meer gewerkt aan zaken als: een positief zelfbeeld en gevoel van eigenwaarde; het voelen van de eigen grenzen en de wil/durf om hiervoor op te komen. De deelnemers oefenen om op te komen voor hun eigen wensen en om zich te verdedigen tegen grensoverschrijdend gedrag. De deelnemers leren situaties in te schatten en strategieën te kiezen om hiermee om te gaan.

Preventie in de alledaagse omgang
Specifieke preventieactiviteiten zijn belangrijk, maar de grootste mogelijkheden voor preventie liggen in de alledaagse omgang met cliënten. Tijdens lessen, samen eten, tv-kijken of persoonlijke gesprekken zijn er vele momenten om in te gaan op opmerkingen, meningen of gedragingen. Door reacties op een voorval of een film kunnen iemands vragen, wensen en (begeleidings)behoeften duidelijk worden. Besteed niet alleen aandacht aan negatieve aspecten, maar vooral ook aan positieve vormen van (seksueel) contact.

Literatuur

  • Lammers, M., Kok, E. en Oude Avenhuis, A., Preventie van seksueel misbruik bij vrouwen en mannen met een handicap – noodzaak, doel en effectiviteit preventieactiviteiten – overzicht programma’s en materialen, TransAct, Utrecht april 2005.
  • Oosten, N., van; Hoïng, M., Primaire preventie van seksueel geweld, Tijdschrift voor seksuologie (redactie: Gijs, L.; Gianotten, W.; Vanwesenbeeck, I.; Weijenborg, P.), Bohn Stafleu van Lochum, Houten, 2004.
  • Spanjaard, H.; Haspels, M.; Roos, I., Grenzen stellen en respecteren: onderzoek naar effecten van programmaontwikkeling omtrent seksualiteit, Nederlands Tijdschrift Zwakzinnigenzorg, 2000, nr. 26, 211-228.
  • Wertheim, A.; Zijdel, L.; Ruijgers, L., Weerbaarheid van vrouwen en meiden met een handicap, handboek voor begeleidsters van trainingen, VUGA, Den Haag, 1993