De grootste non-profit organisatie ter wereld voor gezinsplanning, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten is de ‘International Planned Parenthood Federation’ (IPPF). Het is de koepelorganisatie van nationale organisaties voor gezinsplanning in meer dan 180 landen. De hoofdzetel is in Londen en er zijn daarnaast nog zes regionale zetels.

De IPPF ontwikkelde het ‘Charter on Sexual and Reproductive Rights’, gedefinieerd in termen van mensenrechten omdat: ‘Mannen en vrouwen het recht hebben zich goed te voelen en seksuele en reproductieve gezondheid maakt daar integraal deel van uit’.

Iedere man of vrouw heeft het recht:
1. op leven;
2. op persoonlijke vrijheid en veiligheid;
3. op gelijkwaardigheid, een leven zonder discriminatie;
4. op privacy;
5. op vrijheid van meningsuiting;
6. op informatie en onderwijs;
7. zelf te beslissen al dan niet te trouwen;
8. zelf te beslissen of men kinderen wil, en op welk moment;
9. op gezondheidszorg;
10. op de voordelen van wetenschappelijke vooruitgang;
11. op vrijheid van vereniging en politieke participatie;
12. vrij te zijn van foltering en mishandeling.

Wat betekenen deze rechten t.a.v. seksualiteit?
1. Het recht op leven
Dat een vrouw niet hoeft te sterven door een zwangerschap of bevalling. En dat zij tevens het recht heeft een zwangerschap te voorkomen als haar leven daardoor in gevaar kan komen.
2. Het recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid
Ieder mens heeft volledige zeggenschap over het eigen lichaam en recht op lichamelijk genot. Maar niet ten koste van een ander. Mensen bepalen zelf de keuzes in hun seksuele leven. Dwang, uitbuiting en misbruik zijn nooit en te nimmer toegestaan. Mensen bepalen zelf of, hoeveel en wanneer ze kinderen willen krijgen. Niemand mag onderworpen worden aan gedwongen zwangerschap, sterilisatie of abortus.
3. Het recht op gelijkwaardigheid, en om vrij te zijn van alle vormen van discriminatie
Niemand mag gediscrimineerd worden op basis van geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd, ras, sociale klasse, geloof, een lichamelijke of een verstandelijke beperking. Mannen en vrouwen hebben gelijke rechten. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat vrouwen niet mogen worden ontslagen van werk of opleiding omdat zij zwanger zijn.
4. Het recht op privacy
Iedereen mag zelf bepalen hoe men seksualiteit wil beleven. Zolang men niet de seksuele rechten van een ander schendt. En dat allemaal in vertrouwen en met bescherming van de privacy. De privacy dient ook beschermd te worden als mensen gebruik maken van seksuele en reproductieve diensten in de gezondheidszorg en andere sectoren.
5. Het recht op vrijheid van meningsuiting
Mensen zijn vrij in hun opvattingen over reproductieve en seksuele gezondheid. Niemand, ook de kerk niet, mag deze vrijheid beperken.
6. Het recht op informatie en onderwijs
Mensen hebben het recht op alle mogelijke informatie. Zoals informatie over beschikbare methoden van gezinsplanning. Met andere woorden: hoe kun je ervoor zorgen dat je wel of juist niet zwanger wordt. Dit recht heeft ook betrekking op informatie over bescherming tegen geslachtsziekten (soa). Bovendien heeft iedereen het recht te weten welke instellingen zich bezighouden met de bevordering van seksuele en reproductieve gezondheid.
7. Het recht om zelf te beslissen om al dan niet te trouwen
Niemand mag gedwongen worden te trouwen. En niemand mag gedwongen worden met een bepaalde persoon te trouwen.
8. Het recht om te beslissen of en wanneer men kinderen wil (zie ook: Kind en Recht)
Mensen zijn vrij te bepalen of ze kinderen willen, hoeveel en wanneer. Zij zijn natuurlijk wel gehouden dat op een verantwoordelijke manier te doen. Daarbij dienen methoden van vruchtbaarheidsregulering tot hun beschikking te staan. Dat wil zeggen dat iedereen de vrijheid heeft de pil, condooms of andere voorbehoedmiddelen aan te schaffen.
9. Het recht op gezondheidszorg
Iedereen heeft het recht op gezondheidszorg, ook ten aanzien van de seksuele en reproductieve gezondheid. Of het nu gaat om preventie of behandeling van seksuele vragen of problemen.
10. Het recht op de voordelen van wetenschappelijke vooruitgang
Dit betekent dat iedereen recht heeft op veilige, betrouwbare en nieuwe technologieën. Dus wanneer er de ‘prikpil’ of ‘Viagra’ wordt uitgevonden, dan mag iedereen van dit medicijn profiteren zodra dit beschikbaar is.
11. Het recht op vrijheid van vereniging en politieke participatie
Iedereen heeft het recht om met anderen bijeen te komen om hun seksuele en reproductieve rechten te bepleiten en op te eisen. Dat houdt onder andere in dat men regeringen ertoe mag bewegen prioriteit te verlenen aan seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.
12. Het recht vrij te zijn van foltering en mishandeling
Niemand mag onderworpen worden aan marteling, verminking en andere vormen van geweld. Elk individu heeft het recht om niet (lichamelijk, geestelijk dan wel emotioneel) mishandeld te worden door zijn of haar seksuele partner of iemand anders. Iedereen heeft recht op bescherming hiertegen. Stellen dienen met elkaar om te gaan op basis van gelijkheid, vrijheid en wederzijds respect.

Bron:

ippf.org