Onder dit punt staan verschillende wetten, regelingen en richtlijnen genoemd die betrekking hebben op de cliënt en de hulpverlener/begeleider in de zorgsector. De wetten, regelingen zijn relevant wat betreft het thema seksualiteit.

1. Grondwet
De Grondwet is de hoogste nationale wet die we in Nederland hebben. Andere wetten moeten haar bepalingen in acht nemen.
In artikel 10 staat het recht op de persoonlijke levenssfeer benoemd:

  • Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.

2. WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst)
Deze wet regelt de relatie tussen patiënt en zorgverlener. Wanneer een patiënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen hen. Zij regelt het recht op bijvoorbeeld informatie, toestemmingsvereiste, medewerking, dossierplicht, inzagerecht, privacyaspecten, onderzoek en het beëindigen van de behandelingsovereenkomst.
3. Burgerlijk Wetboek
In het kader van civiel recht op basis van het BW, is bij seksueel misbruik sprake van een onrechtmatige daad. De instelling kan zowel door de pleger als door het slachtoffer worden aangesproken op het feit dat verwijtbaar onvoldoende toezicht is geboden.
4. Wetboek van Strafrecht
Op basis van dit wetboek is seksueel misbruik strafbaar. Een strafverzwaring geldt voor werkenden in de gezondheidszorg en maatschappelijke zorg. Mensen in een afhankelijkheidspositie wordt hiermee extra bescherming geboden.
5. Tuchtrecht
Geldende normen van de beroepsuitoefening. Uitdrukkelijk wordt aangegeven dat tussen een behandelaar en cliënt geen seksueel contact is toegestaan.
6. BIG (Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)
De wet BIG heeft als doelstelling de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. De wet spitst zich toe op de individuele gezondheidszorg, dat wil zeggen zorg die rechtstreeks is gericht op een persoon.
7. Klachtrecht
Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector: iedere instelling is verplicht om een klachtencommissie te hebben voor klachten over de instelling en/of over de in de instelling werkzame personen. De wet stamt van mei 1995. Sinds die tijd worden klachten niet meer door de inspectie behandeld. De Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet er wel op toe dat instellingen een goede klachtenprocedure hebben.
8. Inspectierichtlijnen
Instellingen dienen een beleidsnotitie te hebben over preventie van seksueel misbruik binnen de hulpverleningsrelatie. Overige te regelen zaken zijn: meldingscode, vertrouwenspersoon, personeelsbeleid, informatie aan de cliënt, opleiding, toetsing, supervisie.
9. Kwaliteitswet
Zorgaanbieders behoren verantwoorde zorg te bieden. Doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht: afgestemd op de reële behoefte van de cliënt. In relatie tot seksualiteitsvraagstukken betekent dit: een pakket aan maatregelen gericht op preventie van seksueel misbruik binnen de instelling en op het ondersteunen van cliënten bij hun streven om inhoud te geven aan hun behoeften aan intimiteit- en seksualiteitsbeleving.
10. Arbeidsomstandighedenwet (ARBO-wet)
In het kader van zorg voor veiligheid en bescherming dient de werkgever ervoor te zorgen dat werknemers worden gevrijwaard van seksuele intimidatie door collega’s en cliënten. De Arbo-wet geeft ook aan dat cliënten beschermd dienen te worden tegen misbruik van werknemers. In het kader van goed werkgeverschap dienen zowel voor werknemers als voor cliënten beschermende maatregelen te worden getroffen.

Werkgevers zijn daarnaast verplicht om werknemers voor te lichten over het beleid, zodat de gedragsregels bekend zijn. Werknemers zijn verplicht om zich op de hoogte te stellen van die regels.

Bron:

  • Seksualiteitsbeleid? Gewoon doen!, handboek voor GGZ-instellingen. Tekst en samenstelling: Rutgers Nisso Groep en de Maaskeerkringroep, 2003.