Beleid seksualiteit en seksueel misbruik: beleid betreffende de begeleiding van de seksuele ontwikkeling van de Groot-Emaus jongeren en de aanpak van seksueel misbruik/ Groot Emaus. – Ermelo: Groot Emaus, 1998. – 80 p. + bijl.
Herkomst: Groot-Emaus, postbus 560, 3850 AN Ermelo, tel. 0341-567511
De beleidsnotitie bestaat uit twee delen: Begeleiding van seksuele ontwikkeling (A) en Aanpak seksueel misbruik (B). De bijlagen bevatten onder andere de Competentielijst Seksualiteit, Beroepscode en meldingsplicht en verschillende formulieren.

Van calamiteit naar preventiebeleid: beleid en praktijk van de gehandicaptenzorg op het gebied van seksualiteit en seksueel misbruik/ Lammers, M. en T. Pauli (samenst.).
Herkomst: TransAct, www.transact.nl, distributie@transAct
Organisaties voor mensen met een handicap besteden de laatste jaren steeds meer aandacht aan seksualiteit en seksueel misbruik. Dit rapport is de weerslag van een enquête onder 99 organisaties naar de stand van zaken rondom het beleid, de voortgang, knelpunten en behoeften aan ondersteuning. Tot slot volgen concrete aanbevelingen voor de verbetering van beleid en praktijk.

Het voorkomen van sexueel misbruik door groepsleiders: standpuntbepalingen van de Landelijke beroepsvereniging Groepsleiders/ Frits van Duynhoven. – Eindhoven: Landelijke beroepsvereniging groepsleiders (LBVG), 1997. – 22 p.
Herkomst: Ter inzage bij Kenniscentrum TransAct, Utrecht, kenniscentrum@transact.nl

Intimiteit met beleid: wat beleidsimplementatie rondom seksualiteit en seksueel misbruik kan bevorderen of belemmeren: lidinstellingen aan het woord/ Marijke Lammers. – Utrecht: vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, 1997. – 88 p. – ISBN 9056200364
Herkomst: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Oudlaan 4 te Utrecht, tel. 030-2739300
Over bevorderende en belemmerende factoren, voorwaarden en middelen bij beleidsontwikkeling en beleidsimplementatie rondom seksualiteit en seksueel misbruik. Ook wordt ingegaan op de feitelijke, procesmatige en inhoudelijke problemen die zich voor kunnen doen bij signalering, melding en behandeling van (vermoedens van) seksueel misbruik.

Mensen met seksuele -en relationele wensen?: seksualiteit bij cliënten van Aveleijn/ E. Siebelink. – Hengelo : Aveleijn, 2004. – 68 p. + ill.
Herkomst: Stichting Aveleijn tel.: 074-2556600 e-mail: info@aveleijn.nl
Dit onderzoek bij Aveleijn is gedaan om meer inzicht te krijgen in de kennis en wensen over seksualiteit bij mensen met een verstandelijke handicap. Dit om als instelling goede begeleiding en ondersteuning te kunnen bieden.

‘Ongehoord’: naar een protocol: seksualiteit en seksueel misbruik van verstandelijk gehandicapten/ red. Jozé van Kooten Niekerk. – Utrecht: Provinciaal Coördinatiepunt Incesthulpverlening Utrecht (PCI), 1991. – 82 p. – Met adressenlijst. – ISBN 9090046437
Herkomst: Provinciaal Coördinatiepunt Incesthulpverlening (PCI), Stadhouderslaan 57, 3583 JD Utrecht, tel. 030-2522700
Naar aanleiding van een uitgebreide inventarisatie van de knelpunten is ervoor gekozen deze handleiding te schrijven, aan de hand waarvan men zelf een instellingsprotocol kan opstellen ten aanzien van seksueel misbruik.

Seksualiteit: misbruik en preventie: resultaten van een enquête onder SPD’en over seksualiteit en seksueel misbruik bij verstandelijk gehandicapten/ Somma. – Utrecht: Somma, 2000. – 44 p. + ill.
Met lit. opg.
Herkomst: Somma, postbus 85271, 3508 AG Utrecht, 030 – 2363707
Dit rapport is het resultaat van een enquête onder SPD’en. In totaal hebben 29 van de 32 deze ingevuld. Aan de orde komen o.a. beleid, de toereikendheid van het preventieve en curatieve aanbod, deskundigheid, ervaringen met verwijzers, regionale samenwerking en de beschikbaarheid van informatiemateriaal. Ook is voor het eerst in kaart gebracht met hoeveel geregistreerde slachtoffers of daders van seksueel misbruik de SPD’en te maken hebben en de aard en omvang van de mogelijke hulpvraag die hieruit voorkomt.

Het niet-pluis gevoel: het convenant Preventie seksueel misbruik en de praktijk/ R. Veurink
In: Markant, jrg. 9/nr. 2 (februari 2004), p. 20-22.
Om seksueel misbruik door werknemers in de gehandicaptenzorg zoveel mogelijk te voorkomen is eind 2003 een convenant afgesloten tussen werkgevers, werknemers en cliëntenorganisaties. De vraag is in hoeverre zo’n convenant op een juiste manier doorwerkt in de praktijk. Daarom in dit artikel ook een gesprek met M. Lammers van TransAct. TransAct heeft een onderzoek uitgevoerd naar beleid en praktijk van instellingen rond seksualiteit, preventie en aanpak van seksueel misbruik (Van calamiteit naar preventiebeleid). Organisaties blijken veel geregeld te hebben rond een stappenplan na seksueel misbruik. Preventie en positieve seksualiteitsbeleving zijn nog nauwelijks van de grond gekomen.

Wet- en regelgeving voor werkgevers inzake seksueel misbruik: deelrapport van het project ‘(Juridische) vraagstukken inzake de omgang met (vermoedens van) seksueel misbruik’/ Verwey-Jonker Instituut. – Utrecht: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, 1998. – 30 p. + tab.
Herkomst: VGN, tel. : 030 – 2739300, fax : 030 – 2739387, o.v.v. publicatienummer 798.082
In dit deelrapport zijn de arbeidsrechtelijke bepalingen in kaart gebracht waar werkgevers mee te maken kunnen krijgen wanneer zij worden geconfronteerd met (vermoedens van) seksueel misbruik. Bij de omgang met seksueel misbruik binnen de instelling is echter meer gemoeid dan arbeidsrecht en de werkgeversverantwoordelijkheid alleen. Wettelijke bepalingen vanuit strafrecht, civielrecht en gezondheidsrecht en verantwoordelijkheden als zorgverlener spelen een belangrijke rol.