Literatuur

Seksueel misbruik - slachtoffers

Berlo, W. van, Haas, S. de, Oosten, N. van, Dijk, L. van, Brants, L., Tonnon, S., Storms, O. Beperkt weerbaar. Een onderzoek naar seksueel geweld bij mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking. Utrecht: Rutgers WPF, MOVISIE, 2011
In dit boek wordt verslag gedaan van een onderzoek naar seksueel geweld bij mensen met een beperking. Allereerst is een vooronderzoek uitgevoerd, bestaande uit een literatuurstudie en een veldoriŽntatie. Voor het hoofdonderzoek zijn mensen met een lichamelijke, visuele, auditieve of verstandelijke beperking bevraagd over hun ervaringen. Mensen met een lichamelijke of zintuiglijke beperking hebben een (aangepaste) vragenlijst ingevuld. Mensen met een verstandelijke beperking zijn geÔnterviewd aan de hand van een gestructureerde interviewlijst. Daarnaast hebben ook ouders/verwanten en professionals met behulp van vragenlijsten informatie gegeven over resp. kinderen/verwanten en cliŽnten met een verstandelijke beperking. Tenslotte zijn met tien mensen met een verstandelijke beperking die seksueel-geweldervaringen hadden diepteinterviews gehouden.

Eindrapport Traumabehandeling bij kinderen met een lvb
Het eindrapport van het onderzoeksproject ten behoeve van traumabehandeling van kinderen met een licht verstandelijke beperking. In het project spelen professionals een belangrijke rol bij van het inventariseren van practice based kennis over (bestanddelen van) interventies die toepasbaar zijn bij deze doelgroep. Deze practice based kennis wordt gekoppeld aan evidence based kennis om te komen tot een verzameling werkzame bestanddelen voor traumabehandeling van kinderen met een licht verstandelijke bepeperking. Meer informatie over het onderzoeksproject staat op www.lvb-traumabehandeling.nl

Belie, E. de, C. Ivens en J. Lesseliers, onder red. van G. van Hove, Seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke handicap: handboek preventie en hulpverlening, Leusden: Acco, 2000. ISBN 9033445301
Mensen met een verstandelijke handicap zijn vaker het slachtoffer van seksueel misbruik dan anderen. Ze zijn kwetsbaarder door een complex samenspel tussen hun eigen ontwikkeling, een tekort aan specifieke ondersteuning en hun marginale positie binnen de samenleving. Dit boek laat zien wat hulpverleners preventief kunnen doen om seksueel misbruik te voorkomen. Er wordt aandacht besteed aan empowerment en resilience. Verder wordt o.a. behandeld het signaleren van seksueel misbruik, diagnostiek en het uitbouwen van een eerste hulpverlening aan kinderen en jongeren met een verstandelijke handicap en hun gezin en wordt stil gestaan bij het instellingsbeleid ten aanzien van seksueel misbruik. Met dit boek wordt een praktisch denkkader geboden voor preventie en hulpverlening bij seksueel misbruik van mensen met een verstandelijk handicap.

Berlo, W. van, Seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijk handicap: een onderzoek naar omvang, kenmerken en preventiemogelijkheden, Delft: Eburon, 1995.†189 p.
Verslag van een landelijk onderzoek naar omvang en kenmerken van seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke handicap. Er wordt ingegaan op vragen als: hoe vaak komt het voor, wie worden het slachtoffer van seksueel misbruik, wie zijn de daders. Verder is onderzocht in hoeverre in de diverse voorzieningen beleid is ontwikkeld op het gebied van seksualiteit en seksueel misbruik.

Cranen, M., Seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke handicap.
In: Psychoskoop, 10, nr. 3 (1999), p. 75-81.
Onderzoek heeft uitgewezen dat seksueel misbruik bij verstandelijk gehandicapten geen uitzondering is . Door de ernst en de aard van de handicap komt het misbruik vaak echter niet snel aan het licht. Bij verstandelijk gehandicapte slachtoffers zien we daarom vaak psychische of psychosomatische problemen, die in het dagelijks leven in instellingen meestal tot uiting komen in gedragsproblemen. Begeleiding en behandeling zijn noodzakelijk, maar kennen hun grenzen, gerelateerd aan de ernst van de verstandelijke beperking. De nadruk ligt bij het beleid van de instellingen dan ook steeds meer op de preventie van seksueel misbruik.

Deelstra, H.J., Therapie voor licht verstandelijk gehandicapte slachtoffers van seksueel misbruik. In: Bewegen en hulpverlening, nr. 15 (1998), p. 139-167.
Artikel over de therapeutische behandeling van licht verstandelijk gehandicapte slachtoffers van seksueel misbruik. Het is bedoeld als een 'blik in de keuken' van meer dan tien jaar behandelervaring met deze doelgroep en het wil tevens handvatten bieden aan al degenen die in hun eigen praktijk met deze doelgroep te maken hebben of nog zullen krijgen. Besloten wordt met een beschrijving van het in Groot-Emaus gehanteerde behandelmodel waarbij uitvoerig aandacht wordt besteed aan daar vaak gebruikte en succesvol gebleken werkwijzen en methoden.

Douma, J., P. van den Bergh, J. Hoekman, Verstandelijke handicap en seksueel misbruik, J. . - Rotterdam: Lemniscaat, 1998. 205 p.
ISBN 9056371711
In het onderhavige literatuuronderzoek wordt op systematische wijze het gebied van seksueel misbruik beschreven. Er worden algemene en specifieke richtlijnen gegeven voor begeleiding en behandeling van slachtoffers. Het beleid ten aanzien van seksualiteit en seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke handicap komt aan bod, maar ook de rol van politie en justitie wordt besproken. Tot slot wordt ingegaan op de preventie van seksueel misbruik en wordt er een sociaal ecologisch model beschreven voor seksueel misbruik in combinatie met een verstandelijke handicap.

Geweld tegen vrouwen met een handicap [s.l.] : Persephone & Garant-Uitgevers n.v., 2008. - 63p.
Deze studie, geschreven door ervaringsdeskundigen, wil het taboe doorbreken dat rond huiselijk geweld tegen vrouwen met een handicap hangt. Het geeft een overzicht van wat er reeds gerealiseerd is aan onderzoekswerk, preventie en specifieke hulpverlening - en geeft daarin de vele lacunes aan.

Heestermans, M. en C. van Nijnatten, Regie in diagnostische en hulpverleningsgesprekken met slachtoffers van seksueel geweld. In: Interventie en preventie samen met effectonderzoek: professionele winst/ J.M. Gerris (red.). Van Gorcum, 2005. ISBN 90-232-4147-9
De organisaties die verantwoordelijk zijn voor de opvang van mensen met een verstandelijke beperking zien empowerment als een speerpunt van hun beleid. Zij streven naar vergroting van de autonomie van hun cliŽnten. De auteurs constateren een grote discrepantie tussen het beleid van empowerment en de alledaagse bejegening van cliŽnten met een verstandelijke beperking, bijvoorbeeld in hulpverleningsgesprekken. In het artikel besteden zij aandacht aan de gespreksvoering met deze cliŽnten en laten zien hoe deze meer controle kunnen verkrijgen over de gesprekken met professionele hulpverleners.
Downloaden

Herman, J.L., [vert. M. op den Camp en M. de Winter\, Trauma en herstel: de gevolgen van geweld: van mishandeling thuis tot politiek geweld,], Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1993. - 342 p.
Vert. van: Trauma and recovery. - 1992. - Met lit. opg.
ISBN: 9028416536
De auteur geeft in dit boek de resultaten van 20 jaar onderzoek naar geweld en laat de verbanden zien tussen persoonlijke gruwelen en maatschappelijke trauma's. In het eerste deel wordt een overzicht gegeven van de manier waarop mensen zich aanpassen aan traumatische gebeurtenissen. In deel twee wordt het genezingsproces inzichtelijk gemaakt.

Hiem, T. et al, Traumabehandeling bij kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking. Naar een methodiek voor de behandeling van getraumatiseerde kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking. Eindrapport, Tilburg/Leeuwarden, Fontys Hogeschool pedagogiek, 2009. - 90 p.
De doelstelling van het project is de ervaringskennis en de wetenschappelijke kennis met betrekking tot de hulpverlening bij traumaproblematiek in samenwerking met professionals te toetsen op de waarde ervan voor de praktijk. Vervolgens vormt deze kennis de basis voor de ontwikkeling van een methodiek voor de behandeling van door seksueel misbruik en mishandeling getraumatiseerde kinderen en jongeren met een licht verstandelijke handicap. Het project dient een vervolg te krijgen waarbij de gevonden werkzame elementen van behandeling omgezet worden in een methodiek. Downloaden

Lamers-Winkelman, F. en P.S. Sterkenburg, Seksualiteit en seksueel misbruik: leemten in de kennis met betrekking tot mensen met een verstandelijke handicap, Utrecht: Bisschop Bekkers Instituut, 1997. - 75 p.
Herkomst: Bisschop Bekkers Instituut, Postbus 415, 3500 AK Utrecht, tel: 030-2333504, fax: 030-2340026
Verslag van een kort onderzoek naar de behoeften inzake kennis en inzicht ten aanzien van (normale) seksualiteit(ontwikkeling) en van seksueel misbruik van mensen met een verstandelijk handicap. Hiervoor zijn 84 professionele werkers in de zorg voor verstandelijk gehandicapten geÔnterviewd. Verder is er door de onderzoekers beperkt literatuuronderzoek verricht.

Paumen, M., Taxatiegesprekken verhelderen vermoeden seksueel misbruik. Training voor pedagogoen en psychologen. Gepubliceerd op Carantegroep/kennisnet
Het taxatiegesprek is een hulpverleningsgesprek. Doel ervan is verheldering van een vermoeden van een strafbaar feit: seksueel misbruik. Het is niet bedoeld om vast te stellen of het misbruik echt heeft plaatsgevonden. Dat is de taak van de politie. Marianne Heestermans geeft trainingen voor pedagogen en psychologen bij verschillende instellingen. Dit artikel is een verslag van zo'n training.

Scharloo, A., S. Ebbers en M. Spijker., SOS Snelle opvang bij seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking. Een praktisch handboek. Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum, 2013
Hoe neem je als hulpverlener de regie in handen als seksueel misbruik is gesignaleerd? Hoe bespreek je het probleem met de cliŽnt, met familieleden, met naasten en met andere professionals? Instellingen beschikken weliswaar over een meldcode en goede handelingsprotocollen over de omgang met (vermoedens van) seksueel misbruik, maar tegelijk is er onder hulpverleners vaak sprake van grote onzekerheid en machteloosheid. Het SOS-handboek bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat theoretische achtergrondinformatie over seksueel misbruik en trauma bij mensen met een verstandelijke beperking. Het tweede deel heeft een praktische insteek en beschrijft hoe cliŽnten met uiteenlopende ontwikkelingsniveaus, ouders en hulpverleners op weg worden geholpen.

Terstegen, C., J. Hoekman en P. van den Bergh, Behandeling en begeleiding na seksueel misbruik: een inventariserend onderzoek naar mogelijkheden voor behandeling en begeleiding voor verstandelijk gehandicapte slachtoffers en plegers van seksueel misbruik, Leiden: Universiteit Leiden, afdeling Orthopedagogiek, 1998. - 110 p. + bijl
ISBN 9076509042
Dit onderzoek is ťťn van de drie deelprojecten van een breed opgezet onderzoek naar seksueel misbruik van en door mensen met een verstandelijke handicap. De deelprojecten richten zich op: verbetering van de werkwijze van hulpverlenende instellingen en het provinciaal consultatieteam seksueel misbruik van de Stichting Gemiva (deelproject A) en van politie en justitie (deelproject B). Onderhavig rapport is het derde deelproject, een inventarisatie van behandelingsmogelijkheden. De opbouw van het rapport loopt parallel aan de opbouw van de klinische cyclus, waarbij de nadruk ligt op het therapeutische deel.

Zee, S. van der, Hij deed dingen waar ik niets van weet: het horen van verstandelijk gehandicapten die seksueel zijn misbruikt
In: Modus, 11, nr. 4 (2002), p. 11-17.
In dit artikel wordt verslag gedaan van een interview met de vijf verhoorders van de deskundigenpool voor het verhoor van verstandelijk gehandicapte slachtoffers en getuigen van seksueel misbruik.

beheer met WebEtui CMS