Literatuur

Vriendschappen, relaties en seksualiteit

Gesell, S., S. Maris, W. van Berlo en P. van Haastrecht, Slapende honden wakker maken? Quickscan van het interventieaanbod ter bevordering van seksuele gezondheid voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Utrecht : Rutgers Nisso Groep, 2010.
Mensen met een chronische ziekte dan wel lichamelijke of verstandelijke beperking hebben relatief vaak problemen op het gebied van seksueel functioneren en seksuele beleving. Daarnaast lopen zij een verhoogd risico op seksueel geweld. Deze quickscan heeft tot doel een overzicht te bieden van het aanbod aan interventies en maatregelen om seksuele gezondheid bij deze groepen te bevorderen en de weerbaarheid te vergroten.
Te downloaden via www.rutgersnissogroep.nl

Gianotten, W.L. (red.); M.J. Meihuizen-de Regt en N. van Son-Schoones, Seksualiteit bij ziekte en lichamelijke beperking, Assen : Van Gorcum, 2008. - 650 p.
Seksualiteit en intimiteit bij ziekte en beperking in al zijn facetten. De kern van het boek bestaat uit een groot aantal ziektebeelden en hun invloed op seksualiteit, relaties en gevoel van eigenwaarde, vruchtbaarheid, zwangerschap en anticonceptie.

Hťnault, I., Aspergersyndroom & seksualiteit in adolescentie en volwassenheid, Amsterdam : Nieuwezijds, 2006. - 254 p.
Gids met praktische informatie en advies over seksualiteit en het Aspergersyndroom. Bedoeld voor hulpverleners, ouders, docenten, en mensen met Asperger zelf. In deze uitgebreide gids biedt Isabelle Hťnault praktische informatie en advies over alle aspecten van seksualiteit en het Asperger-syndroom, zoals seksuele ontwikkeling en puberteit, het afbakenen van seksuele grenzen, sociale vaardigheden, het beheersen van emoties, seksuele voorkeur, genderidentiteit en relaties. Daarnaast bevat dit boek een programma van twaalf workshops voor de ontwikkeling van socioseksuele vaardigheden. Dit programma is speciaal ontworpen voor adolescenten en volwassenen met het Asperger-syndroom.

Janssens, K.; Schakenraad, W.; Lammers, M.; Brants, L., Seks: waar ligt de grens?, Utrecht : MOVISIE, 2009
In deze brochure vindt u een samenvatting van een kwalitatief onderzoek naar wat jongeren met een lichte verstandelijke beperking kwetsbaar dan wel weerbaar maakt om met seksueel grensoverschrijdend gedrag om te gaan. Het onderzoek bestond uit een literatuurstudie en groepsgesprekken met ervaringsdeskundigen - de jongeren met een lichte verstandelijke beperking zelf - en docenten uit het Amsterdamse praktijkonderwijs. De brochure biedt tevens aanknopingspunten om de weerbaarheid van deze jongeren tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag te vergroten.

Kedde, H., J. Bender, I. Vanwesenbeeck, Seksuologische gezondheidszorg voor mensen met chronische ziekten en lichamelijke beperkingen, Utrecht : Rutgers Nisso Groep, 2007. - 37 p.
Doel van het onderzoek is de waardering en tevredenheid over de seksuologische
behandeling en de bruikbaarheid van de behandelrichtlijnen in kaart te brengen.

Kool, J., Eros in de kreukels, eigen beheer, 2010
Openhartige verhalen van vrouwen wiens lijven het nog weleens laten afweten. Wat als je hypermobiel bent en je gewrichten schieten ook tijdens het vrijen uit de kom? Hoe is het om aangeraakt te worden door mensen die niet je geliefde zijn hulpverleners, medici, therapeuten? Wat als jij heel klein bent, een meter korter dan je geliefde? Vrouwen praten in Eros in de kreukels over hoe hun lijf voelt, op goede en slechte momenten en hoe zij seksualiteit ervaren. En hoe slagen ze erin om van hun lichaam te genieten?
Bestellen via e-mail naar info@kreukelzone.org ovv bestelling Eros in de kreukels

Peeters, K., Vriendschap, een GPS op Mars : boek voor jongeren, Houten : Bohn Stafleu Van Loghum, 2009. ISBN 9789031380039
Met dit vriendschapsboek voor jongeren met autisme wil de auteur deze jongeren helpen te ontdekken hoe je vrienden kunt maken en houden. Het boek maakt onderdeel uit van een begeleidingsprogramma voor kinderen en jongeren met autisme. Voor de begeleider is er een handleiding.

Peeters, K., Vriendschap, een GPS op Mars: een begeleidingsprogramma voor kinderen en jongeren met autisme : handleiding voor begeleiders, Houten : Bohn Stafleu Van Loghum, 2009. ISBN 9789031380015
Kinderen en jongeren met autisme hebben moeite om vriendschapsrelaties met anderen aan te gaan. De auteur legt in dit werkboekpakket uit wat daar de oorzaak van is en ze geeft adviezen aan hulpverleners en begeleiders die werken met deze kinderen en jongeren.

Schakenraad, W. en K. Janssens, Seksualiteit en grenzen. Wat maakt jongeren met een lichte verstandelijke beperking kwetsbaar, wat maakt hen weerbaar?, Utrecht : MOVISIE, 2009
Verslag van een literatuurstudie dat deel uitmaakt van onderzoek in opdracht van GGD Amsterdam naar gedragsdeterminanten die jongeren met een lichte verstandelijke beperking kwetsbaar dan wel weerbaar maken om (niet) te maken te krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag.
www.movisie.nl

Schrijvers, C. en A. Schuit, Middelengebruik en seksueel gedrag van jongeren met een laag opleidingsniveau : aangrijpingspunten voor preventie, Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 2010
Laagopgeleide jongeren roken vaker, gebruiken vaker cannabis, drinken vaker grote hoeveelheden alcohol en hebben vaker op jonge leeftijd seks dan hoogopgeleide jongeren. Mogelijke oorzaken hiervan zijn de directe sociale omgeving van vrienden en ouders en gedragsproblemen en hyperactiviteit. Er zijn weinig preventieve interventies voor jongeren met een lage opleiding. Het is belangrijk dat er interventies komen waarbij ouders betrokken worden. Deze interventies zouden al in de hoogste groep van de basisschool moeten beginnen.

Verdonk. I., Ze zeggen dat we het niet kunnen. Kinderwens en ouderschap van mensen met een lichte verstandelijke beperking, Van Gorcum, 2011
'Ze zeggen dat we het niet kunnen' geeft handreikingen voor de dialoog met de cliŽnt over zijn of haar kinderwens. Dit boek laat zien hoe je als hulpverlener de cliŽnt aanmoedigt om na te denken over de verantwoordelijkheid die het ouderschap met zich meebrengt. Het biedt praktische tips om de cliŽnt te helpen een bewuste keuze maken.
In de praktijk zijn er weinig voorbeelden van mensen met een lichte verstandelijke beperking die daadwerkelijk volwaardig ouder zijn. Daarom gaat dit boek vooral in op het bespreken van de kinderwens en de implicaties van ouderschap voor de cliŽnt, op het begeleiden van het afscheid van deze kinderwens en het stimuleren van een alternatieve levensinvulling.

Vonk, J. en A. Hosnar, Emotionele ontwikkeling bij mensen met een beperking. Een denk- en handelingskader voor de praktijk, Leuven : ACCO, 2009. ISBN: 9789033474996
Dit boek gaat over de emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Achtereenvolgens komen aan bod wat emoties en beperkingen inhouden (basistheorie), hoe je er goed zicht op krijgt (diagnostiek) en wat het voor het handelen in de praktijk betekent (houding, voorwaarden, handvatten). Theorie en achtergronden worden in dit boek telkens afgewisseld met praktijkcasussen. Het boek is praktijkgericht maar wel gestoeld op actuele wetenschappelijke inzichten en jarenlange klinische praktijkervaring. Het is bedoeld voor begeleiders, ouders/verwanten, studenten, en vakspecialisten. Meer informatie

Zinnig innig: themanummer: Vlaams tijdschrift voor orthopedagogiek, - Beveren (BelgiŽ): Norbert Vandevorst, 1998. - 82 p. : foto's. ISBN 1370-6810
Herkomst: Uitgever Norbert Vandevorst
Dit themanummer is gemaakt naar aanleiding van de studiedag "zinnig innig", over mensen met een verstandelijke handicap en gewenste en ongewenste intimiteiten. Bevat: Voorzichtige verkenningen van de grens tussen gewenste en ongewenste intimiteit / F.E.J. Gieles; Afhankelijkheid in intimiteit vraagt van een organisatie een respectvol beleid / C. Van Vooren; Hoe begeleiden van mensen met een mentale handicap in hun groei naar intimiteit? / M. Boone; Hulpverlening aan volwassenen met een fysieke handicap op vlak van seksualiteitsbeleving: kansen en risico's / L. Fabry; Reflectie binnen een internaatskader voor moeilijk opvoedbare jongeren / P. Hamers

beheer met WebEtui CMS