Verstandelijk gehandicapte plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag : een literatuuroverzicht / J.W. van den Berg en D. van Beek
In: De Psycholoog, (maart 2006), p. 125-130
Geregeld wordt er in de media bericht over seksuele delicten. Doorgaans roepen deze berichten veel vragen en emoties op. Maar weinig mensen vragen zich echter af welke rol een verstandelijke handicap kan spelen in het plegen van zo’n delict. Voor de diagnostiek en behandeling van plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag is dit wel degelijk relevante informatie. In dit artikel wordt uiteengezet waarom dat zo is.

Grenzen stellen en respecteren: onderzoek naar de effecten van programmaontwikkeling omtrent seksualiteit / Spanjaard, H.; Haspels, M.; Roos, I.
In: NTZ, Nederlands tijdschrift voor de zorg aan verstandelijk gehandicapten, 26, nr. 4 (2000), p. 211-228.
Groot-Emaus is een residentiële voorziening voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren met ernstige gedragsproblemen. Van 1995 tot en met 1998 is gewerkt aan het project `preventie van seksueel gewelddadig gedrag van en tussen jongeren’. Onderdelen van het project waren onder andere beleidsontwikkeling en training van professionals die dagelijks met de jongeren werken. Om de effecten van het project te meten, werden enkele nieuwe onderzoeksinstrumenten ontwikkeld. Hoewel de betrouwbaarheid en validiteit van de ontwikkelde instrumenten sterk verbetering behoeven, zijn de instrumenten een eerste stap op weg naar het vinden van meetinstrumenten voor de competentie van licht verstandelijk gehandicapte jongeren op het gebied van seksualiteit, de competentie van medewerkers met betrekking tot de begeleiding van de seksuele ontwikkeling van jongeren en de preventie van seksueel geweld.

Behandeling verstandelijk zwakbegaafde zedendelinquenten / Frits Bruinsma
In: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 35 (1996), p. 4-17.
In dit artikel wordt beschreven hoe de zogenoemde cognitief-gedragstherapeutische benadering van zedendelinquenten kan worden aangepast voor een adequate diagnostiek en behandeling van de verstandelijk gehandicapte zedendelinquent.

Psychotherapie met licht verstandelijk gehandicapte plegers van zedendelicten/ E. van Daele. In: Tijdschrift voor psychotherapie, 26/6 (2000), p. 354-371.
De belangrijkste aspecten worden geschetst van de ambulante therapeutische behandeling op het Centrum voor Daderhulp te Brussel van licht verstandelijk gehandicapte plegers van zedendelicten. Enerzijds wordt de specificiteit van de licht verstandelijk gehandicapte dader van seksueel overschrijdend gedrag beschreven. Anderzijds worden aanknopingspunten uitgewerkt voor het psychotherapeutisch werken met deze groep.

Zwakbegaafd en strafbaar: geen plaats voor delinquente verstandelijk gehandicapte/ Engelen, D. In: 0/25: tijdschrift over jeugd, (2002), p. 10-14.
Voor delinquente verstandelijk gehandicapte jongeren bestaat onvoldoende goede opvang. In een jeugdgevangenis ontbreekt het aan specifieke zorg en behandelinstellingen hebben lange wachtlijsten. Zij vallen dus vaak tussen wal en schip. Echter of uitbreiding van de residentiële behandelplaatsen een oplossing biedt is de vraag. Gepleit wordt voor meer opvang en behandeling in de maatschappij, resocialisatie is toch het uiteindelijk doel.

Behandeling van zwakbegaafde en licht verstandelijk gehandicapte plegers van seksueel misbruik/ In: Directieve Therapie, 23, nr. 1 (2002), p. 82-102
Overzicht van de beschikbare literatuur over cognitieve-gedragstherapeutische behandelingen van zwakbegaafde of licht verstandelijk gehandicapte plegers van seksueel misbruik. Een intramuraal behandelprogramma wordt beschreven en de eerste resultaten daarvan gepresenteerd. Voor de groep zwakbegaafde daders die in staat is te profiteren van groepstherapie, lijkt deze methode, als deel van een meeromvattend programma, voldoende ingang te bieden voor behandeling. De indruk bestaat dat daders met een lichte verstandelijke handicap (een IQ van 50-70) onvoldoende kunnen profiteren van een cognitieve aanpak.

Behandeling van jeugdige (licht verstandelijk gehandicapte) plegers van seksueel geweld: werkboek met hulpmiddelen en werkvormen voor individuele en groepstherapie. – Omslagtitel: werkboek therapie LVG – plegers van seksueel geweld/ Geurt Grijpma, Han Spanjaard. – Ermelo: Groot-Emaus, 1998. – 190 p.
Herkomst: Groot-Emaus, postbus 560, 3850 AN Ermelo, tel. 0341-567511
Werkboek met diverse materialen en hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden in individuele en groepstherapie met jeugdige licht verstandelijk gehandicapte plegers van seksueel geweld. Ook staat een programma voor een leerproject voor plegers van lichtere vormen van seksueel geweld beschreven. De materialen zijn ontwikkeld in behandelinstituut Groot-Emaus n.a.v. het project Preventie van seksueel grensoverschrijdend en gewelddadig gedrag van en tussen moeilijk lerende jongeren.

Seksuele gedragsproblemen grondig aangepakt/ M. Kroef. In: Klik, (2001), p. 11-12
Op afdeling de Olijfwilg van Hoeve Boschoord worden licht verstandelijk gehandicapten met seksuele gedragsproblemen geschoold en getraind in ‘leergroepen’, gegeven door groepsbegeleiders. In dit artikel komt de leergroep seksualiteit aan de orde. Het gaat er om normen, gedragsregels en grenzen stellen.